Темата е интересна и важна за повечето собственици на малки и средни компании. Затова тук сме изложили няколко варианта, по които това може да стане.

Нека да започнем.

Осигурителни вноски в качеството на самоосигуряващи се лица.

Самоосигуряващите се са категория лица, които сами и за собствена сметка внасят осигурителни вноски за определени осигурителни рискове. Преди да пристъпят към внасяне на вноски, самоосигуряващите се лица трябва да се регистрират като такива в НАП. Регистрацията се извършва чрез подаване на Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. Декларацията се подава в срок от седем  дни, считано от датата, от която лицето е започнало да упражнява трудова дейност във фирмата. Декларцията се подава в НАП по постоянен адрес на самоосигуряващото се лице или най-лесно чрез портала за електронни услуги на НАП, достъпни чрез  ПИК – персонален идентификационен код или електронен подпис.

Осигурителни вноски се дължат върху избран осигурителен доход не по-малък от 510,00 лева и не по-голям от 2600,00 лева за 2018 година. Задължително всички самоосигуряващи се лица трябва да внасят здравни осигуровки в размер на 8% върху избрания осигурителен доход. Когато лицата не са пенсионери, те следва да внасят за себе си и осигуровка за фондовете на Държавно обществено осигуряване /ДОО/, или още осигуровка за пенсия, както всички я наричаме. За родените след 1960 г. осигуровката е 14,8 % върху избрания осигурителен доход, а за родените преди 1960 г. – 19,8 %. Разликата от 5% родените след 1960 година трябва да внасят за пенсия  в Универсален пенсионен фонд.

В зависимост от желанието/необходимостта на лицето да има право на обезщетения за отсъствия поради болест, осигуровката за фонд Общо заболяване  и майчинство /ОЗМ/ е 3,5 % и е еднаква за всички лица. Самоосигуряващите се лица могат еднократно всяка година в срок до 31ви януари да изберат, дали ще внасят осигуровката във фонд ОЗМ.

Нека да видим, каква е калкулацията на разходите, в този случай:

Дължими осигуровки на месец:

 • Здравна осигуровка 8% – 40,80 лева
 • За Пенсия от НОИ 14,8% – 75,48 лева
 • За фонд ОЗМ от НОИ 3,5% – 17,85 лева
 • За Пенсия от УПФ 5% – 25,50 лева
 • Обща сума на осигуровките: 159,63 лева

 

Този вариант не предлага доход/заплата за съдружниците. Месечните осигурителни вноски са за сметка на лицата и те трябва под някаква форма да ги връщат обратно в дружеството, ако са избрали да внасят осигуровките си  чрез фирмената банкова сметка.

 

Осигурителни вноски чрез изплащане на възнаграждение за полагане на личен труд във фирмата.

Самоосигуряващите се лица по свое желание и/или по решение на Общото събрание на съдружниците могат да получават възнаграждение за положения труд във фирмата. Положеният труд може да е свързан както с управлението , така и с основната дейност на фирмата.  Този вид възнаграждение е приравнено на трудов договор по отношение на данъците, но прилича на граждански договор по отношение на осигуровките. За разлика от останалите трудови възнаграждения по Кодекса на труда, то не се „обявява“ в НАП с уведомление по чл. 62 от КТ. Възнаграждението за личен труд може  да е 1000 лева, може да е 700 лева, може да е 300 лева, то се определя свободно от съдружниците.  Възнаграждението е разход за дружеството.

Като всяко възнаграждение и това се облага с данък върху дохода, който е 10 %. Ако съдружникът е избрал да се самоосигурява чрез същото дружество, което изплаща възнаграждението за личен труд, то удръжките за осигуровки, се приспадат от месечната данъчна основа.

Калкулация за лице, родено след 1960 година, избрало да внася вноска за фонд ОЗМ при месечно възнаграждение за личен труд в размер на 510,00 лева:

Дължими осигуровки на месец:

 • Здравна осигуровка 8% – 40,80 лева
 • За Пенсия от НОИ 14,8% – 75,48 лева
 • За ф. ОЗМ от НОИ 3,5% – 17,85 лева
 • За Пенсия от УПФ 5% – 25,50 лева
 • Обща сума на осигуровките: 159,63 лева

 

Данъчна основа : 510,00 – 159,63 лева = 350,37 лева

Данък върху дохода 10% – 35,04 лева

Общо удръжки: 194,67 лева

Чиста сума за получаване от лицето: 315,33 лева

 

Договор за управление и контрол /ДУК/.

Договорът за управление и контрол може да бъде сключен както по реда на Кодекса на труда, така и като облигационен по Търговския закон.

Договорът за управление и контрол, сключен със съдружник предполага този съдружник да е вписан като управител на фирмата в дружествените документи, обявени  в Търговски регистър. Във всеки дружествен договор е разписано какви функции упражнява управителят – най-общо е възприето, той да представлява дружеството, да подписва документи от името на дружеството, да разкрива и закрива банкови сметки, да назначава и освобождава служители и т.н.

Когато този договор  не е сключен като трудов, а като облигационен, върху основната заплата по него не се начислява процент за  професионален и трудов стаж на осигуреното лице. Осигурителната тежест е като при нормален трудов договор – около 33% върху възнаграждението. Тази тежест се разпределя между фирмата и осигуреното лице в съотношение 60:40.

Осигурителните вноски се начисляват върху месечната заплата, но върху сума не по-малка от минималния осигурителния праг, валиден за този вид длъжност. Осигурителните прагове за всяка длъжност се определят в зависимост от кода на икономическата дейност на фирмата. Осигурителните прагове за управленските длъжности през 2018 година варират в порядъка от 510,00 до 1589,00 лева в зависимост от сферата на дейност на фирмата. Традиционно най-ниски са праговете в областта на предоставяне на социални услуги, а най-високи са праговете във финансовите и застрахвателни дейности.

Заплатата по ДУК се облага с данък върху дохода – 10%

Заплатата е доход за лицето и разход за фирмата. Разход за фирмата са и осигуровките, които тя трябва да начислява и внася в полза на наетото лице.

Когато ДУК-ът е трудов, за него се подава уведомление по чл. 62 от КТ.

Калкулация за лице – управител, родено след 1960 г., работещо по ДУК във фирма, занимаваща се с търговия на дребно с възнаграждение, съвпадащо с минамалния осигурителен праг за длъжността:

 • Заплата управител : 1299,00 лева
 • Осигуровки за сметка на лицето : 13,78% – 179,00 лева
 • Данъчна основа : 1299,00 – 179,00 = 1120,00 лева
 • Данък върху дохода 10% – 112,00 лева
 • Общо удръжки: 291,00 лева

 

Чиста сума за получаване от лицето: 1008,00 лева
Осигуровки за сметка на фирмата: 19,02% – 247,07 лева
Общо разходи за сметка на фирмата: 1546,07 лева

Какъвто и да е вашият начин за осигуряване, то можете да го преразгледате и да решите отново, кое осигурително решение ви подхожда и удовлетворява най-много. Разбира се, ако имате допълнителни въпроси винаги ще ни бъде приятно да ви консултираме по конкретните случаи и със спецификата на вашата компания.
Мария Мирчева

Управител и Главен Счетоводител,
Мирчев Акаунтинг