Дейност като свободна професия.

Лицата, предпочели този вариант трябва да се регистрират като специалист на свободна практира /или още фриленсър/ като подадат заявление към регистър Булстат към Агенция по вписванията. След успешна регистрация те получават единен идентификационен код /ЕИК/, който съвпада с ЕГНто им. Изисква се и регистрация в НАП като самоосигуряващо се лице. Както при упражняването на дейност чрез ЕООД отново стои избор за  видовете рискове, за които лицето ще плаща осигуровки и избор на осигурителен доход.

Какви данъци плаща лицето, упражняващо свободна професия?

Лицето реализира приходи и има право да приспадне от тях нормативно установени разходи, които в преобладаващия брой от случаите са 25% от приходите. Само за получените авторски и лицензионни възнаграждения законът предвижда нормативно признати разходи в размер на 40%.

Например при годишни приходи от 30 000,00 лева, признатите разходи, които лицето приспада от тях  преди облагане са 7 500,00 лева / 30 000,00 х 25% /. Тези разходи не се доказват с документи, както в първия случай при упражняването на дейност чрез фирма, те са предвидени по закон. Върху получената разлика 30 000,00 – 7 500,00 лева = 22 500,00 лева самоосигуряващото се лице, извършващо дейност като фриленсър дължи т.нар. изравнителни осигурителни вноски.

Какво се има впредвид: ако лицето си внася авансово осигуровки върху минимума от 650,00 лева месечно, то ще трябва да изравни осигуровки върху остатъка до 22 500,00 лева годишен доход или върху 14 700,00 лева.

Пояснение:
  • Авансови осигуровки върху:

650,00 лева месечен осигурителен доход – 7 800,00 лева годишен

  • Окончателни осигуровки върху:

1 875,00 лева месечен осигурителен доход – 22 500,00 лева годишен

  • Осигуровки за изравняване върху разликата между горните два дохода:

1 225,00 лева месечен осигурителен доход – 14 700,00 лева годишен

Като се вземе под внимание, че осигурителната тежест е минимум 27,8%, получената сума представлява сериозна тежест за много от фриленсърите.

След изравняването на осигуровките, следва същинското облагане. От облагаемия доход се приспадат всички дължими осигуровки и така получената сума се облага с 10% данък върху доходите на физическите лица. В нашия пример с приходи от 30 000,00 лева, правим следните изчисления:

Приходи –                                                                                          30 000,00 лева (1)

Нормативно признати р-ди 25% –                                             7 500,00 лева (2)

Дължими осигуровки /авансови и изравнителни/ –        6 255,00 лева (3)

Облагаем доход (1) –(2) – (3)                                                 16 245,00 лева

Дължим данък 10% –                                                               1 624,50 лева

Когато засягаме темата за облагането с данък на свободните професии, трябва задължително да поясним, че независимо от реализираните годишни приходи, тук за разлика от облагането при фирмите, се извършва авансово облагане на тримесечие и изравняване на годишна база. Авансовото тримесечно облагане се извършва чрез подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ . Тя се подава на тримесечие до края на месеца, следващ тримесечието, за което се отнася. За четвърто тримесечие декларация не се подава.

Край на Част Втора.

 

Мария Мирчева,
Управител и Главен Счетоводител,
Мирчев Акаунтинг