От 01.01.2019 г. при първоначално заявяване за вписване пред Агенцията по вписванията фирмите ще могат едновременно с това да упражнят и правото си за доброволна регистрация по ЗДДС. Регистрацията по ЗДДС в този случай се извършва по облекчена административна процедура, като няма да се прилага справка за облагаем оборот.

По този начин ще се избегне необходимостта да се посещават и двете администрации. Предвижда се услугата да се предоставя и по електронен път, като в електронната форма на заявленията по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се предвижда да се добави поле, в което да може да се заяви желанието за доброволна регистрация по ЗДДС.

Във връзка с това отпада изискването, когато заявлението за регистрация по ЗДДС се подава от адвокат, същият да представя нотариално заверено пълномощно. При подаване на заявления за регистрация по ЗДДС качеството им на упълномощени лица ще бъде удостоверявано от адвокатите с писмено пълномощно, съставено – съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.