С  Решение №  631 от 31 октомври 2019 г., Министерският съвет одобри  проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.

Нека се спрем на основните акценти касаещи бизнеса:

 1. Увеличение на минималната работна заплата от 1 януари 2020 г. от 560 на 610 лв. По следващо увеличение от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като това ниво се запазва и за 2022 година.
  • За 2019 година, осигурителната и данъчна тежест е в общ размер на 231,40 лева, чистата сума за получаване 434,55 лева.
  • За 2020 година, осигурителната и данъчна тежест ще са в размер на 252,06 лева, при чиста сума за изплащане 473,35 лева.
  • Позицията ми е, че осигуряването върху минималната заплата, не е коректно както към служителите, така и към бюджета. От друга страна, при липсата на диференцирано облагане между дребния и едър бизнес, това е масов инструмент за намаляване на данъчната тежест за малките фирми.
 2. Равнищата на минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии от 2019 г. се запазват, като се извършва корекция само по отношение на позициите, които са под размера на минималната работна заплата за 2020 г. – 610 лв.
  • Общият размер само на осигурителна тежест към момента е приблизително 33  %. Приемам за правилен подхода да се увеличи само минималната заплата, но не и минималните осигурителни прагове.
 3. Максималният осигурителен доход за всички осигурени се запазва в размер на 3000 лева.
 4. За периода 2020-2022 г. се предвижда увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, съответно в размер на 610 лв. за 2020 г. и 650 лв. за 2021 г. и 2022 г.
  Бърза справка за 2020 година:
  • Размер на осигуровките без фонд ОЗМ – 169,58 лева.
  • Размер на осигуровките с фонд ОЗМ – 190,93 лева.
 5. Увеличава се минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 400 лв. на 610 лв. от началото на 2020 г.
 6. По отношение на пенсиите в периода 2020-2022 г. се  предвижда от 1 януари на всяка календарна година да продължи увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете, както и на необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия с по 2 месеца и за двата пола.
 7. От 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., се увеличават с 6,7% (процент, определен по правилото на чл. 100 от КСО) .
 8. Основните цели на данъчната политика са повишаване на приходите от данъци, справяне със сенчестата икономика и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите.
  Приоритетите на данъчната политика са съобразени с дадената от Съвета на Европейския съюз специфична препоръка към България за подобряването на събираемостта на данъците.
  • Основното приходно данъчно перо в бюджета е ДДС – видно и от справката по-долу (виж точка 10). Затова, очаквам да продължат редовните проверки и ревизии именно в посока на този данък. От друга страна, проектът да се регистрират по ДДС нерегистрирани фирми, които имат сходна дейност, собственици, обекти е ход да се намали значително броя на нерегистрираните по ДДС търговци, което автоматично ще увеличи и постъпленията от ДДС.
 9. В средносрочен план се предвижда запазване на данъчните ставки на корпоративните данъци и тези на данъците върху доходите на физическите лица.
 • Видно от следващата точка е, че данъкът върху доходите на физическите лица е третото основно перо на данъчните приходи.Отново излагам мнението си, че следва да има диференцирано облагане както при бизнеса така и в доходите на физическите лица.
 • Привидно данъчната ставка от 10 % изглежда ниска, но при съвкупно налагане с осигурителната тежест достига 43 %.
 1. Предвижда се данъчните приходи за 2020 година, да са в размер на 25 милиарда 29 милиона и 770 хиляди  лева в следната структура според тяхната тежест:
  • Данък върху добавената стойност (ДДС) – 11 милиарда и 730 милиона лева.
  • Акцизи – 5 милиарда 685 милиона и 100 хиляди лева.
  • Данък върху доходите на физическите лица – 4 милиарда 358 милиона и 470 хиляди лева.
  • Корпоративен данък – 2 милиарда 731 милиона и 100 хиляди лева.
  • Мита и митнически такси – 237 милиона и 200 хиляди лева
  • Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица –  84 милиона лева.
  • Други данъци – 159 милиона и 100 хиляди лева.
  • Данък върху застрахователните премии – 44 милиона и 800 хиляди лева.
 2. Другият съществен елемент в приходите заложени към бюджета са социалните и здравни осигуровки – 11 милиарда 233 милиона и 200 хиляди лева.
 3. Предвижда се увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 10 % от 2020 година.
 • Разбирането ми е, че една модерна държава има нужда от професионална администрация, която работи за и със, а не против, гражданите си. Налице са много положителни примери, на има и доста негативи и в тази насока трябва да продължи да се работи.
 1. Увеличение с 17 % на доходите на педагогическия персонал.
 • Определено, образованието е сферата която трябва да се модернизира с млади и креативни хора. Доброто заплащане там е важен и мотивиращ фактор и твърдо подкрепям една такава политика.

Допълнителна подробна информация можете да намерите на сайта на Министерство на финансите на адрес https://www.minfin.bg/bg/1322