В настоящата статия сме се опитали да обобщим основните и важни промени, които настъпват в осигурителното ни законодателство, от началото на тази година. Постарали сме се да бъдем конкретни и максимално лаконични:

Основните изменения в дължимите вноски:
 1. Увеличава се минималната работна заплата /МРЗ/ от 780,00 на 933,00 лева. Увеличението е близо 20%. Кодексът на труда гарантира на работниците и служителите заплащане в размер на МРЗ при заетост на пълен работен ден, което автоматично означава, че за всички служители на МРЗ трябва да подготвим допълнителни споразумения към трудовите договори, с които да увеличим основната заплата на 933,00 лева.
 2. Увеличават се размерите на минималните осигурителни прагове според видовете икономически дейности на фирмите, като се изравняват с МРЗ и стават в размер на 933,00 лева. Така минималните осигурителни вноски, които ще внасяме вече ще бъдат върху 933,00 лв, вместо върху 780,00 лв. Останалите прагове остават без промяна.
 3. Увеличава се минималният размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица от 780,00 на 933,00 лв. Всички собственици на фирми, осигуряващи се на минимума по закон, вече ще внасят по-високи вноски за пенсия и здраве.
 4. Увеличава се максималният осигурителен доход от 3400,00 на 3750,00 лева.

За лицата, чиито възнаграждения надвишават 3400,00 лева това ще доведе до допълнителна осигурителна тежест, респективно до известно намаляване на възнаграждението. Казвам „известно“, защото по-високата осигуровка ще намали дължимия данък общ доход от лицето.

 1. Времето в неплатен отпуск, което се зачита за осигурителен стаж е до 30 работни дни в календарната година. За дните в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка, от лицата, които са го пожелали върху половината от 933,00 лева, а именно върху 466,50 лева.
 2. Безработните лица и въобще лицата, които се осигуряват здравно, за да не изгубят правата си да се лекуват в България, от 01.01.2024 година вече ще внасят вноска в размер на 37,32 лева месечно.
 3. За лицата в болнични и майчинство работодателят ще внася здравна осигуровка върху 933,00 лева.
 4. Има промени във вноските за фонд Трудова злополука и професионална болест /ТЗПБ/ по видове икономически дейности на работодателите, като се запазват минималната и максималната граница от 0,4% до 1,1 %.
 5. Необлагаемият размер на ваучерите за храна остава 200,00 лева месечно за наето лице.

Ваучерите за храна се дигитализират, т.е. от хартиени стават на електронен носител/пластика или виртуална карта/ от 01.07.2024 година. Това означава, че работещите ще получат карта, с която ще правят плащания на ПОС терминалите в търговските обекти. Средствата по картата няма да могат да бъдат теглени на банкомат или да се прехвърлят по банкова сметка.

Изменения в обезщетенията и болничните:
 1. Променя се режимът на изплащане на обезщетения от работодателите за служителите в болнични. Досега работодателите заплащаха първите три дни от болничните на служителите. От 01.01.2024 година работодателите ще заплащат първите два дни, останалите ще се поемат от Държавното обществено осигуряване/НОИ. Промяната на чл. 40 , ал. 5 от Кодекса за социалното осигуряване е дългоочаквана от осигурителите, макар че не е осъществена в нейната най-справедлива версия, а именно заплащането от работодателите да отпадне и обезщетението да бъде изцяло за сметка на НОИ.
 2. Запазва се периодът на получаване на парично обезщетение за бременност и раждане в размер на 410 дни, така нареченото майчинство през първата година на детето.
 3. Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на дете от една до двегодишна възраст, а именно 780,00 лева.
 4. Минималният размер на обезщетението за безработица остава непроменен – 18,00 лева, максималният размер се увеличава на 107,14 лева.

Извършени са не малко промени и в данъчните закони. За съжаление те въвеждат допълнителна административна тежест за счетоводствата на фирмите. С тези промени ще ви запознаем в края на месец януари 2024 година, след като проведем допълнителни консултации и обучения по тези промени.

 

Мария Мирчева,

СЕО, Мирчев Акаунтинг