Какво трябва да знаем, при окончателното начисляване на ДДС при аванс, получен преди регистрацията на компанията по ЗДДС?

Фактическа обстановка: Юридическо лице (нерегистрирано по ЗДДС) – Изпълнител,  сключва Договор за    провеждане на   професионално обучение на кадри с фирма  Възложител , установен в страната. Обучението ще се  проведе в  три етапа.  Договорена е крайна цена на услугата  без ДДС в  размер на  60 000,00 лева   като плащанията ще се извършат на четири вноски, както следва:

  • Първоначално авансово плащане при подписване на договора, в размер на 20 000,00 лева;
  • Две междинни плащания от по 10 000,00 лева всяко.
  • Окончателно плащане след завършване на пълния курс на обучението от 20 000,00 лева.

Плащанията са  дължими след всеки един етап от обучението и подписване на приемо-предавателни протоколи  между страните;

След   получаване на първоначалното авансово  плащане,  дружеството Изпълнител се регистрира по желание по ЗДДС, по реда на чл.100, ал.1 от закона.

Поставен е следния  въпрос:  Следва ли дружеството Изпълнител да начисли ДДС върху сумата на получения аванс, преди датата си на регистрация в окончателната фактура по доставката ?

Налице е доставка на услуга, с договорено поетапно изпълнение, при което данъчното събитие настъпва на датата на която е завършен всеки етап (чл.25 ал.4 от ЗДДС).  Етапната завършеност  се удостоверява с подписването на протоколи  между страните.

Първата дата на данъчно  събитие е датата  на  първоначалното плащане. Издадена е фактура за сумата на аванса в размер на 20 000,00 лева. Във фактурата не е начислен ДДС, защото към датата на плащане, дружеството няма регистрация по закона.

Втората и трета  дати на данъчно събитие възникват след  провеждане и приемане на етап едно и две от обученията. Данъкът става изискуем и са издадени фактури на стойност от 12 000,00  лева всяка (10 000,00 лева данъчна основа и  2 000,00 лева начислен ДДС).

Датата на окончателното  данъчно събитие, окончателното начисляване на ДДС, възниква на   датата  на приемане на  последния етап от обучението.  Основното правило за определяне на датата на възникване на данъчното събитие се съдържа в чл.25, ал.2 от ЗДДС – данъчното събитие, при доставка на услуга, възниква на датата на коята услугата е завършена.  На основание  чл.25, ал. 8 от ЗДДС,  когато нерегистрирано по този закон лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по закона, смята се, че полученото авансово плащане съдържа данъка, който става изискуем на датата, на която става изискуем данъкът по доставката. Това означава, че за Изпълнителя възниква задължението в окончателната фактура за доставката да начисли и ДДС  за полученият аванс.

Съгласно член 113, ал.10, от ЗДДС, когато регистрирано лице извърши облагаема доставка , за която е получило авансово плащане преди регистрацията си по този закон, лицето  издава фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката – в случая 60 000,00 лева.

Разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗДДС, гласи, че когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена.

Предвид, че договорената сума по договора е в размер на 60 000,00 лева без ДДС, начисленият от страна на Изпълнителят ДДС по така сключен договор и издадени фактури следва да е в общ размер на 12 000,00 лева (60 000,00  x 20 %).

Структура на окончателната фактура

Изпълнителят издава окончателна фактура при  следната структура:

 

1.Окончателно плащане съгласно Договор        60 000,00 лв.
2.Авансово плащане–          20 000,00 лв.
3.Междинни плащания–          20 000,00 лв.
Данъчна основа:        40 000,00  лв.
ДДС 20 %           8 000,00 лв.
 Сума за плащане:         28 000,00 лв.
 (различна от данъчната основа и данъка) 

 

 

Следва да се вземе предвид, че настоящата публикация, е разработена в хипотезата, че доставката е договорена в цени без ДДС. Когато, в договора не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно , се прилагат нормите на член 67 ал.2 от закона!