Продължаваме темата за промените в данъците и осигуряването от Част Първа.

Авансови вноски за данък печалба

Заради удължените срокове за годишното приключване се правят промени в режима на авансовите вноски от корпоративния данък, познат още като данък печалба. Авансовите вноски ще се изчисляват, както и досега върху прогнозната печалба за текущата година, но за определяне на това, дали ще се внасят авансови вноски и какви ще са те (месечни или тримесечни)  като база ще се ползва годината преди предходната.

Въвежда се задължението за подаване на нова данъчна декларация, чрез която ще се декларират вноските с период на подаване от 1ви март до 15ти април.

Променя се срокът за внасяне  на последната авансова вноска на 1ви декември, спрямо настоящия 15ти декември.

Въвежда се нов краен срок до 15ти ноември за входиране на декларации за промени в авансовите вноски съгласно чл. 88 от Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/.

Променя се допустимото превишение на окончателния данък печалба спрямо декларираните авансови вноски от 20% на 25%.

Ваучери за храна

 С промени в ЗКПО необлагаемият месечен размер на ваучерите за храна, предоставени в натура на работниците и служителите се повишава от 60,00 на 80,00 лева.

Използването на Софтуер за управление на продажбите /СУПТО/ става доброволно

Премахването на възможността да се използва СУПТО за отчитане на продажбите в търговските обекти би обезпредметило усилията и инвестициите, направени от толкова търговци за привеждане на дейността им към породилата  коментари и брожения корекция на Наредба Н-18. Затова използването на СУПТО става по избор , а не по задължение за търговеца.

Въвеждат се определени данъчни облекчения за лицата, използващи в обектите си СУПТО от списъка на НАП, както следва:

Те ще имат възможност за ускорено възстановяване на данъчен кредит в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията (в сила от 12.12.2020 г).

При първо нарушение за неиздаване на фискален бон няма да им се налага принудителна административна мярка “запечатване на търговски обект” (в сила от 12.12.2020 г.)

Ще могат да амортизират ускорено с годишна данъчна амортизационна норма до 100%  данъчно амортизируеми активи от категория VI , а именно :

  • СУПТО или право на ползване на СУПТО, включен в списъка на НАП;
  • компютри, периферни устройства за тях или мобилни телефони, на които е инсталиран СУПТО включен в списъка на НАП.

Промените важат включително при определяне на данъчния финансов резултат за 2020 година.

Брекзит

След 31.12.2020 г. идентификационните номера по ДДС на търговците от Обединеното Кралство, започващи с префикс “GB”, няма да са валидни за целите на вътреобщностната търговия и няма да бъде възможно извършване на проверка за тяхната валидност чрез сайта на Европейската комисия. Считано от 01.01.2021 г. на търговците от Северна Ирландия, които извършват сделки със стоки на територията на Европейския съюз,  ще им бъдат издадени идентификационни номера по ДДС, започващи с префикс “XI”. Валидността на тези номера ще може да бъде проверявана на сайта на Европейската комисия.

След  31.12.2020 г., разпоредбите на правото на Съюза в областта на ДДС вече няма да се прилагат по отношение на Обединеното кралство или на неговата територия, като от 01.01.2021 г. кралството е трета страна.

Дистанционни продажби по ЗДДС

 Във връзка с транспониране на европейски директиви в нашия Закон за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ се въвеждат редица правила и режими в сила от 01.07.2021 година, които предвид сложността на материята и очакването да бъдат въведени промени и в Правилника за приложение на ЗДДС ще бъдат развити от екипа на счетоводната кантора в следваща статия.

 

Мария Мирчева,

Управител и Главен Счетоводител,

Мирчев Акаунтинг